Jump to main content
Tietoa meistä

Rekisteröitynä Akselissa

Jotta voimme tuottaa sinulle palveluita, joudumme tallentamaan henkilötietojasi rekistereihimme.  Tällä sivulla kerromme tarkemmin:

 • miksi ja mihin tarkoitukseen keräämme tietoja
 • millaisia tietoja keräämme
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • ketkä vastaanottavat tietojasi
 • henkilötietojen käsittelystä kuntayhtymän puolesta
 • siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
 • miten suojaamme henkilötietojasi
 • miten suojaamme asiakas- ja potilastietojasi
 • miten suojaamme manuaalisia potilasasiakirjojasi
 • keneltä voit kysyä lisätietoja
 • kameravalvonnasta Akselin toimipisteissä

Mihin ja mihin tarkoitukseen minusta kerätään tietoja?

Perusturvakuntayhtymä Akseli tuottaa sekä lakisääteisiä että muita palveluita asiakkailleen. Näiden palveluiden laadukas tuottaminen, palveluiden suunnittelu sekä niiden seuranta, laskutus ja tilastointi edellyttävät palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin sekä joissakin tapauksissa myös sinun suostumukseesi. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja lainmukaisuudesta voit lukea lisää tietosuojaselosteista.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asioidessasi Akselin toimipisteissä, keräämme sinusta ainoastaan välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Usein sinusta kerätään seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja: nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, nimeämäsi yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai laillisen edustajan yhteystiedot, äidinkieli/asiointikieli.

Lisäksi keräämme palvelemisesi kannalta välttämättömät palvelukohtaisia tietoja kuten laboratorio-, kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, kuntoutumissuunnitelmia. Keräämme myös tietoja, joita tarvitsemme asiakas- / potilasmaksuasioiden käsittelyssä sekä tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja.

Miten kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi lain velvoittaman ajan. PTKY Akseli määrittelee henkilötietojen tallennusajat arkistonmuodostussuunnitelmassa (AMS).

 Ketkä vastaanottavat tietojani? Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Tietojasi voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin mm. tutkimus- /suunnittelu ja tilastointitarkoituksissa tai viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin.

Tietojasi meiltä pyytävän tahon on kirjallisesti yksilöitävä pyyntönsä ja ilmaistava, mihin lakiin tietojen luovutus perustuu.

Laskuihin liittyvät tiedot luovutamme tarvittaessa kotikuntasi terveydenhuoltoon ja maksuhäiriötapauksissa perintätoimenpiteiden hoitajalle.

Henkilötietojen käsittely kuntayhtymän puolesta ja lukuun

Toiminnassamme luovutamme tietoja myös henkilötietoja lukuumme käsitteleville tahoille, kuten toimeksiantosopimuksen puitteissa toimiville tarjoajille. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppaneiksemme vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimusten täyttäminen varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Siirretäänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääasiassa EU- ja ETA-alueella. Arkaluonteisia tai erityisiä henkilötietoja, kuten esimerkiksi henkilön terveystietoja tai taloudellista tilannetta kuvaavia tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle ilman sinun nimenomaista suostumustasi. Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tämä kirjataan rekisterikohtaiseen tietosuojaselosteeseen, jossa yksilöidään myös siirron lakisääteinen peruste.

Henkilötietojen käsittelijöiltä / palvelun tuottajilta edellytämme EU:n komission turvalausekkeiden noudattamista ja niiden noudattamista myös tehdyissä alihankintasopimuksissa.

Miten henkilötietoni suojataan?

Tietosuojan ja tietoturvan osalta kuntayhtymämme ylin johto on määritellyt meitä ohjaavat periaatteet asiakirjassa Perusturvakuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka ja periaatteet. Kuntayhtymä haluaa toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta ja sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat politiikat ja periaatteet löydät tältä sivustolta.

Asiakas- / potilastietojen suojaaminen

Asiakas-/ potilastietoja saavat käyttää vain palveluun, hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat työntekijät työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kuntayhtymän tietosuojatyöryhmä antaa hallinnollisen johtoryhmän linjausten mukaiset toimintaohjeet henkilöstölle. Käyttöoikeudet henkilötietojen käsittelyyn on työntekijöille on rajattu roolipohjaisesti, sosiaalipalveluissa palvelutehtävien mukaisesti. Käyttöoikeudet myönnetään vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät, käyttöoikeusperiaatteiden mukaisesti.

Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Jokainen kuntayhtymän työntekijä allekirjoittaa ja sitoutuu noudattamaan salassapito- ja käyttäjäsitoumusta. Henkilökuntamme perehdytetään ja taitoja ylläpidetään vuosittain järjestettävissä tietosuojan ja tietoturvan koulutuksissa.  Jokainen työntekijämme ja asiakas- / potilastietojamme käsittelevä sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä kuntayhtymän ehtoihin ja toimintatapoihin.

Manuaalisten potilasasiakirjojen suojaus

Arkistoissamme on kulunvalvonta ja ovien lukitus. Asiakirjat ja käyttöliittymät asiakirjoihin säilytetään valvotuissa tiloissa ja / tai lukittavissa kaapeissa. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksilla.