Jump to main content
Tietoa meistä

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Millaisia oikeuksia minulla on?

Rekisteröidyn eli Sinun oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä kansallisessa tietosuojalaissa. Alla kerromme Sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia Sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä (artikla 13 ja 14)

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä tietosuojaselosteissa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Oikeus saada pääsy tietoihin (artikla 15)

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitelläänkö Akselissa Sinua koskevia tietoja. Meillä on velvollisuus antaa Sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina asiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

Henkilötietoja koskeva tietopyyntö ja tarkastusoikeus (artikla 15)

Sinun tulee esittää pyyntösi henkilökohtaisesti PTKY Akselin toimipisteessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Voit siis vaihtoehtoisesti esittää pyyntösi alla kuvatuilla tavoilla.

a) Henkilökohtaisesti paikan päällä.

Voit esittää tietojesi tarkastuspyynnön PTKY Akselin toimipisteessä. Pyydämme Sinua todistamaan henkilöllisyytesi sekä yksilöimään haluamasi henkilötiedot. Henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä voit pyytää asiointiasi hoitavaa henkilöä kertomaan ja tarvittaessa korjaamaan Sinusta tallennetut ja asiointiin liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi yhteystietosi.

Sosiaali- ja terveystietojen tarkastuspyyntö kopioina tulee tehdä kirjallisesti, yksilöimään haluamasi henkilötiedot. Tietoturvasyistä johtuen emme voi ottaa vastaan tarkastuspyyntöjä sähköpostitse tai puhelimitse. Pyynnön voit jättää käynnin yhteydessä toimintayksikköön. Tältä sivulta löydät tarkastus ja oikaisupyyntölomakkeen.

b) Toimittamalla lomakkeen tai vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön postitse.

Mikäli haluat tietoa henkilötiedoistasi esimerkiksi tulosteina tai jäljennöksinä, tulee Sinun toimittaa meille vapaamuotoinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö, jossa kerrot nimesi, henkilötunnuksesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä haluamasi henkilötiedot yksilöitynä. Pyynnön voi toimittaa postitse osoitteeseen tietosuojavastaava, Ruutontie 2-4, 21250 Masku tai henkilökohtaisesti PTKY Akselin toimipisteeseen.

c) Toimittamalla lomakkeen tai vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön sähköisesti Suomi.fi palvelussa    

Suomi.fi-viestit on Perusturvakuntayhtymä Akselin ja kansalaisen välinen asiointikanava, jonka kautta voi lähettää tietoturvallisesti hallinnollisia asiakirjoja kuten potilasrekisteritietojen tarkastuspyynnön, pyyntö potilasrekisterin käyttölokitiedoista tai muistutuksen.

Suomi.fi-viestit edellyttävät viestipalvelun käyttöönottoa ja kirjautumista palveluun tunnistautuen esim. verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Kirjautumisen jälkeen valitse valikosta Kirjoita viesti, vastaanottajaksi Perusturvakuntayhtymä Akseli ja vastaanottajan palveluksi Sähköinen asiointi.

https://www.suomi.fi/viestit

PTKY Akselin tuottamat potilasasiakirjat on siirretty valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon (KanTa), jonne terveydenhuollon organisaatiot tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Omakanta on palvelu, josta näet 20.5.2014 jälkeen tallennetut omat potilastietosi ja huoltajana alle 10-vuotiaan lapsesi tiedot. Tietoja tallennetaan Omakanta-palveluun STM:n vaiheistusasetuksen mukaisella aikataululla.

https://www.kanta.fi/omakanta

Oikeus tiedon oikaisuun (artikla 16)

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset Sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit esittää pyyntösi toimittamalla lomakkeen tai vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön, jossa Sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä tieto on kuvattava tarkasti.

Vaatiessasi potilasasiakirjamerkintöjen muuttamista, arvioidaan, onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka itse olisitkin niistä eri mieltä. Virheelliseksi ei myöskään katsota merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä vallinnutta käsitystä, vaikka myöhemmin esim. aiemmin kirjattu diagnoosi tarkentuisi toiseksi diagnoosiksi.

Pyynnön voi toimittaa henkilökohtaisesti PTKY Akseli toimipisteeseen, postitse tai sähköisesti Suomi.fi palvelussa. Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme sinulle asiasta kirjallisen vastauksen, jossa kerromme syyt siihen, miksi emme voineet hyväksyä vaatimustasi.

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Sinulla ei ole oikeutta vaatia poistamaan tietojasi silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin. Et siis voi vaatia tietojasi poistettavaksi lakisääteisestä rekisteristä.

Oikeus rajoittaa pääsyä tietoihisi (artikla 18)

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy toimittamasta tietoja tietosuojalain (1050/2018) 34.1 § perustuvasta syystä, kerromme Sinulle syyn tähän, ellei tämä vaaranna kieltäytymisen tarkoitusta. Mahdollisesta kieltäytymisestä annamme kirjallisen todistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy. Tällainen syy saattaisi olla esimerkiksi se, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa Sinun terveydellesi tai hoidollesi taikka Sinun tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Sinulla ei ole oikeutta vaatia meitä siirtämään tietojasi järjestelmästä toiseen silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Sinulla on henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteesesi perustuen oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai Akselille kuuluvan julkisen vallan käyttöön. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (artikla 77)

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun Sinun mielestäsi Sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Lisäksi Sinulla saattaa olla lainsäädännön soveltuessa seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Voit vaatia, ettei tietojasi saa käsitellä silloin, kun itse kiistät tietojesi paikkansapitävyyden.
  • Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profilointi.
  • Oikeus käyttölokitietoihin: Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) on säädetty, että sinulla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Mikäli haluat saada meiltä käyttölokitietoja sinua koskevista tiedoista, tulee sinun lähettää kirjallinen pyyntö Akselin tietosuojavastaavalle osoitteeseen Ruutontie 2-4, 21250 Masku tai suomi.fin asiointikanavan kautta.
  • Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatioita vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia. ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Akselissa on määritetty toimintaprosessi tilanteisiin, joissa henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin sinun oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme loukkauksesta sinulle viipymättä.

Kysy lisää ja ota yhteyttä