Sosiaalipalvelut

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) 679/2016 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle. Sitä sovelletaan yhdessä kansallisen tietosuojalain 1050/2018 kanssa.

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Perusturvakuntayhtymä Akselissa tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista.

Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet. Tietosuojalla parannetaan luottamusta palveluihin sekä hyödynnetään digitalouden tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa.

Tietosuojan ja tietoturvan osalta meitä ohjaavat periaatteet määritellään Perusturvakuntayhtymä Akselin Tietosuoja- ja tietoturvapoliitiikassa.

Me käsittelemme henkilötietojasi sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden mukaisesti:

  1. Meillä on kokonaiskuva hallussamme olevista henkilötiedoista ja niiden käsittelyyn sisältyvistä riskeistä.
  2. Keräämme ainoastaan ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.
  3. Huolehdimme suunnitelmallisesti ja läpinäkyvästi henkilötietojen elinkaaren hallinnasta ja suojaamisesta.
  4. Varmistamme säännöllisten koulutusten avulla, että henkilöstöllämme on riittävä tietosuojaosaaminen tehtävänkuvasta riippuen.
  5. Mahdollistamme asiakkaillemme tiedonsaannin omiin henkilötietoihinsa ja informoimme kattavasti henkilötietojen käsittelyperiaatteista.
  6. Arvioimme säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä yksilöiden oikeuksille ja vapauksille.
  7. Varmistamme, että sopimuskumppanimme noudattavat vähintään lainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.