Jump to main content
Tietoa meistä

Viranhaltijapäätökset

Perusturvakuntayhtymä Akselin nettisivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Kuntayhtymän viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista. Julkaistavat päätökset on lyhennetty teknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä. Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki § 621/1999, sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, henkilötietolaki § 532/1999, sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, potilaslaki § 785/1992, laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.

Viranhaltijapäätökset