Jump to main content
Tietoa meistä

Yksilöjaos

Akselin yhtymähallituksessa on yksilöjaos, jossa on viisi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Sen tehtävänä on käsitellä yksilöön kohdistuvia sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiä ja toimenpiteitä.

Yksilöjaoksen jäsenet nimeää yhtymähallitus. Jaos valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoksen toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtajan valinnassa sovelletaan samoja Akselin perussopimuksen määräyksiä kuin yhtymähallituksen puheenjohtajaa valittaessa.

Oikaisuvaatimukset

Jos olet tyytymätön Akselissa tehtyyn sosiaali- tai terveydenhuollon päätökseen, esimerkiksi etuusratkaisuun, voit tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tiedoksesi silloin, kun sen postittamisesta on kulunut seitsemän päivää tai sähköisestä lähetyksestä kolme päivää.

Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen. Kerro siinä mihin päätökseen vaadit oikaisua ja miksi pidät päätöstä virheellisenä. Kerro myös millainen päätöksen pitäisi mielestäsi olla ja millä perusteilla. Voit lisätä oikaisuvaatimukseesi myös liitteitä asiasi tueksi. Liitteitä voivat olla esimerkiksi toisen terveydenhuollon yksikön potilasasiakirjat tai tositteet säännöllisistä menoista.

Jos oikaisuvaatimuksesi koskee terveydenhuoltoa (esimerkiksi kuntoutuspäätöstä), osoita se terveydenhuollon palvelulinjajohtajalle (Akselin ylilääkärille). Jos asiasi koskee sosiaalihuoltoa tai ikäihmisten palveluja, osoita vaatimus sosiaalipalveluiden ja ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laineelle. Kukin palvelulinjajohtaja toimii oman alansa asioiden esittelijänä yksilöjaoksen kokouksessa.

Yksilöjaoksen kokoukset

Yksilöjaos kokoontuu tarpeen mukaan.

Kokouksessaan jaos päättää onko käsiteltäväksi tuotu päätös sen mielestä lain mukainen ja noudattaako se yhtymähallituksen antamia suosituksia ja ohjeita. Mikäli näin on, yksilöjaos pitää päätöksen ennallaan. Mikäli näin ei ole, yksilöjaos määrää päätöksen muutettavaksi. Päätöksellä saatetaan esimerkiksi alentaa aiemmin määrättyä hoitomaksua.

Yksilöjaos käsittelee yksityishenkilöiden terveyteen ja taloudellisiin tilanteisiin liittyviä asioita, minkä vuoksi sen pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä eikä niitä pidetä julkisesti näytillä. Kun yksilöjaoksen kokous on pidetty ja pöytäkirja on tarkastettu, asianosaisille lähetetään heitä koskeva pöytäkirjan ote josta yksilöjaoksen ratkaisu käy ilmi. Otteen ohella lähetetään myös muutoksenhakuohjeet.

Valitus hallinto-oikeuteen

Mikäli olet tyytymätön yksilöjaoksen ratkaisuun, voit valittaa asiasta eteenpäin Turun hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tiedoksesi seitsemäntenä päivänä siitä kun päätös on postitettu.

Valitus hallinto-oikeuteen tehdään kirjallisena. Teksti on vapaamuotoinen, mutta siinä on ilmoitettava mitä päätöstä valitus koskee, miksi pidät sitä sisällöllisesti virheellisenä tai lain vastaisena ja mihin päätöksen kohtiin vaadit muutosta ja millä perusteilla.

Hallinto-oikeuteen tehtävän valituksen liitteinä pitää olla:

- päätös, johon haet muutosta

- tieto siitä, milloin olet saanut päätöksen tiedokseksi

- muut mahdolliset liitteet

Mikäli teet valitusta toisen puolesta, tarvitset valituksen liitteeksi valtakirjan asianosaiselta tai muun selvityksen toimivallastasi asiassa, kuten esimerkiksi otteen holhousasioiden rekisteristä.

Jos hallinto-oikeus toteaa viranomaisen tai toimielimen toimineen väärin, se voi joko kumota päätöksen tai palauttaa asian uudelleen ratkaistavaksi yksilöjaokselle. Akselin yksilöjaos käsittelee asian uudelleen seuraavassa kokouksessaan.

Jos hallinto-oikeus hylkää valituksen, voit jatkaa valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antaa asiasta lopullisen päätöksen Suomessa. Tämän jälkeen asiasta voi tehdä valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgiin, mikäli koet että oikeuksiasi on loukattu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määritellyllä tavalla.

Yksilöjaoksen kokoonpano

Jäsen Varajäsen
Antti Airikki Sari Rantanen
Päivi Maisila Tuula Toivonen
Marita Pettersson  Markus Salin
Mia Hörkkö Mauri Ikonen
Olavi Hillgren Piia Kyynäräinen 

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Palvelualuejohtaja ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Tuija Hassinen-Laine

Puhelin:  044  435 7544

Sähköposti: [email protected]