Jump to main content
Tietoa meistä

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Kuntayhtymä on päättänyt yhteistyössä jäsenkuntien kanssa kerätä kuntayhtymän ilmoitusvelvollisten tiedot kuntayhtymän nettivisuille julkaistavaan listaan.  Tällä sivulla esitetään kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset  Sidonnaisuusilmoitukset on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.   Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymävaltuuston  tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitukset