Jump to main content
Tietoa meistä

Asiakasmaksut

Yleisvaarallisen tartuntataudin toteamiseksi tehdyt tutkimukset ja hoito ovat potilaalle maksuttomia.

Päivitys 5.2.2021

Pääministeri Marinin hallituksen asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Tämän myötä maksuttomien palvelujen määrä laajenee ja mm. hoitajavastaanotot muuttuvat ilmaisiksi.

Terveyskeskusten asiakasmaksut vuonna 2021

Käyntimaksu lääkärillä 20,60 €
Lääkärin etävastaanotto (1.5.2020 alkaen) 20,60 €
Käyntimaksu hoitajalla 11,40 €
Erikoislääkärin konsultaatio ja erityistutkimukset 41,20 €
Erikoissairaanhoidon toimenpiteet/erityishoidot 41,20 €
Silmänpohjakuvaukset 33,00 €
Sarjahoito max. 45 kerralta/kalenterivuosi 11,40 €
Jalkojenhoidon omavastuu 11,40 € per kerta
Vuodeosaston hoitopäivämaksu 48,90€
Hoitopäivämaksu maksukaton (683 €) ylityttyä

22,50 €

Vuodeosaston tarkkailu- tai yöhoitomaksu 22,50€

Terapiakäyntien (fysio-, puhe- ja toimintaterapia) maksut

Käyntimaksu 11,40 €
Fysioterapeutin etävastaanotto (1.5.2020 alkaen) 11,40 €
Ryhmäkuntoutus 11,40 €
Kuntoutuksen ryhmäterapian kausimaksu, alle 10 ryhmäkäyntiä 30,00 €
Kuntoutuksen ryhmäterapian kausimaksu, yli 10 ryhmäkäyntiä 40.00 €

Suun terveydenhuollon käyntimaksut

Suuhygienistin käyntimaksu 10,20 €
Hammaslääkärin käyntimaksu 13,10 €
Erikoishammaslääkärin käyntimaksu 19,20 €
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,20 €

Suun terveydenhuollon toimenpidemaksut

Hammaskuvaus 8,40 €
Leukojen ja hampaiston panoraamaröntgen 18,90 €
Ehkäisevän hoidon toimenpiteet 8,40 €
Vaativuusluokan 0-2 hoitotoimenpiteet 8,40 €
Vaativuusluokan 3-4 hoitotoimenpiteet 18,90 €
Vaativuusluokan 5-7 hoitotoimenpiteet 37,50 €
Vaativuusluokan 8-10 hoitotoimenpiteet 54,90 €
Yli vaativuusluokka 11:n hoitotoimenpiteet 77,00 €
Proteesin huolto ja korjaus 37,50 €
Proteesin huolto pohjauksella 54,90 €
Akryylinen osa- ja kokoproteesi 183,50 €
Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 €
Rankaproteesi 222,70 €

Kotisairaalan asiakasmaksut

Lääkärin kotikäynti 18,90 €
Fysioterapeutin kotikäynti 11,40 €
Muun hoitohenkilön kotikäynti 12,00 €
Enimmäismaksu saman päivän hoitajan ja fysioterapeutin kotikäynneistä 17,60 €
Käyntimaksu kotisairaalassa 10,00 €
   

Lääkärintodistukset

Ajokorttitodistus 61,00 €
B-todistukset Kelan maksamaa eläkettä tai kuntoutustukea varten 50,80 €
Potilaan hoitoon liittymättömät B-todistukset 50,80 €
E-todistukset ja vakuutusyhtiöiden maksamat todistukset 50,80 €
Hammaslääkäritodistus 50,80 €
Todistukset sukellus- ja lentolupia varten 50,80 €
C- ja T-todistukset 50,80 €
Vieraskieliset todistukset 50,80 €
Vapaamuotoiset todistukset 50,80 €

Maksuttomat lääkärintodistukset

Potilaan hoitoon liittyvät B-todistukset (kuntoutus, sairausloma tai erityiskorvattavat lääkkeet)
Todistus kuljetuspalvelua varten
Todistus edunvalvojan määräämistä varten
Sairauslomatodistus
Kuolintodistus
Rokotustodistus
Sotaveteraanien todistukset
Sotaveteraanin puolison B-todistus ja Lotta-kuntoutus

Peruuttamattomien käyntien maksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika 50,80 €
Suun terveydenhuollon vastaanottoaika (15 vuotta täyttäneiltä) 50,80 €
Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (15 vuotta täyttäneiltä) 50,80 €
Peruuttamaton terapiakäynti (fysio-, puhe- ja toimintaterapia) 20,00 €

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto, johon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. Vuonna 2021 maksukatto on 683 euroa vuodessa.

Maksukattoon lasketaan yhteen asiakkaan ja hänen alle 18-vuotiaan huollettavansa käyttämistä palveluista perityt maksut. Kun maksukatto ylittyy, sen piiriin kuuluvat palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia kaikille niille henkilöille joiden maksut ovat sitä kerryttäneet.

Muualla kuin Akselissa maksetut asiakasmaksut (esim. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa) eivät tule automaattisesti tiedoksi Akselin potilas- ja laskutusjärjestelmiin. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja säilytettävä alkuperäiset maksukuitit. Esittämällä tositteet maksuista asiakas voi hakea Akselin vapaakorttia (eli todistusta maksukaton täyttymisestä), joka on voimassa maksukaton täyttymisestä kalenterivuoden loppuun. Mikäli korttia ei ole haettu seuraavan kalenterivuoden aikana maksukaton ylittymisestä, asiakasmaksua ei palauteta.

Uuden asiakasmaksulain myötä maksukatto laajenee vuoden 2022 alusta alkaen.

Maksukattoa kerryttävät maksut 2021
Terveyskeskusten käynti- ja vuosimaksut
Poliklinikkakäynnit ja päiväkirurgia sairaalassa
Lyhytaikainen laitoshoito sekä yö- ja päivähoito vuodeosastolla
Iltaisin klo 20 jälkeen, viikonloppuina ja pyhäpäivinä perittävät päivystysmaksut
Kuntoutushoidon maksut
Sarjahoidon maksut
Fysio-, puhe- ja toimintaterapian maksut
Ostopalveluna hankitun palvelun omavastuu
Syövän hoitoon liittyvä hammashoito
Maksut jotka eivät kerrytä maksukattoa
Tapaturma-, liikenne-, sotilasvamma- tai potilasvahinkovakuutusten perusteella korvattavat maksut
Hammashoidon maksut
Sairaankuljetuksen maksut
Lääkärintodistuksista perittävät maksut
Toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
Kotihoidon maksut
Kotisairaalan maksut
Omaishoitajan vapaapäivät
Yksityisen terveydenhuollon maksut
Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- tai kuvantamistutkimukset

Hoito- ja vanhuspalveluiden maksut

Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat
1 henkilö 576,00 €
2 henkilöä 1063,00 €
3 henkilöä 1667,00 €
4 henkilöä 2062,00 €
5 henkilöä 2496,00 €
6 henkilöä 2 866,00 €
Tilapäinen kotihoito
Kotihoidon maksu per käyntikerta 12 €
Kotisairaanhoito
Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €
Muun henkilön kotikäynti 12,00 €
Lapsiperheiden kotipalvelumaksut  käynnin pituuden mukaan
alle 2 h käynti 12,40 €
2-5 h 31,00 €
5-8 h 49,60 €

Tukipalvelut

Saunotus
Sauna, kahvi ja kuljetus 15,50 €
Sauna ja kahvi 7,50 €
Saunakäynti ilman avustajaa 5,00 €
Kuljetus saunaan 8,00 €
Pyykki saunan yhteydessä 7,00 €
Ateriapalvelu
Kotiin kuljetettu lämmin ateria 7,90 €
Kotiin kuljetettu kylmä ateria (kalliimpi) 6,70 €
Kotiin kuljetettu kylmä ateria (halvempi) 6,25 €
Turvapalvelu
Turvapuhelinhälytyksen auttamiskäynti 15 €
Päivätoiminta
Omaishoidon päivätoimintamaksu 11,50 €
Päivätoiminta 16 €
Kuljetus päivätoimintaan 8 €
Kerhomaksu 4 €
Kuljetus kerhoon 8 €

Tehostettu palveluasuminen

Vuokra sop. muk.
Ateriapalvelu per päivä 14,50 €
aamupala 2,70 €
lounas 5,20 €
päiväkahvi 0,80 €
päivällinen 3,50 €
iltapala 2,30 €
palvelupaketti 1 36 €
palvelupaketti 2 41 €
palvelupaketti 3 46 €
loppusiivous 50 €
Tilapäinen hoito
Palveluasuminen 27,00 €
Perhehoito 27,00 €
Osavuorokautinen hoito
Palveluasuminen 16,20 €
Perhehoito 16,20 €
Pitkäaikainen laitoshoito
Maksu voi enintään olla 85 % hoidettavan nettokuukausituloista. Vähimmäiskäyttövara on 110 €.
Lyhytaikainen laitoshoito
Laitoshoidon päivämaksu 48,90 €
Maksukaton ylityttyä 22,50 €
Päivä- ja yöhoito
Päivä- ja yöhoito 22,50 €
Omaishoidon vapaan asiakasmaksu
maksu per vrk 11,40 €
Kuljetuspalvelu
Omavastuuosuus linja-autotaksan mukaan.

Sosiaalipalveluiden maksut

Maksuttomat palvelut
Polikliininen päihdehuolto
Lastenvalvoja (perheoikeudelliset palvelut)
Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut (Hermanni, Nousiainen)
Vammaishuolto
Vammaispalvelut
Kehitysvammahuolto palveluntarjoajan ylläpidosta voidaan periä maksu
Asumispalvelu/tukiasunnot vuokra sop. muk.
Tilapäinen asuminen  
yli 16 v. 27 € per vrk
alle 16 v. 11,40 € per vrk
osan vuorokautta 11,40 € per vrk
kuljetuspalvelu omavastuu linja-autotaksan mukaan
ateria Koivikkokujalla 6 €
Lysti-lauantai 11,40 €
omaishoidon vapaa 11,40 € per vrk
tukiperhe 11,40 € per vrk
Muiden kuin kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito Tilhelässä sama maksu kuin lapsen kotikunnan koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa
Lastensuojelu
Sijoitetun lapsen elatusapu voidaan periä hoidon korvaukseksi.
Vanhemmilta voidaan periä maksu hoidon korvaukseksi taloudellisen tilanteen mukaan.
Sijoitetusta lapsesta maksettava lapsilisä voidaan periä hoidon korvaukseksi.
40 % lapsesta perittävistä tuloista ja etuuksista talletetaan lapsen omalle, sosiaalitoimen hallinnoimalle tilille (lukuun ottamatta lapsilisää ja vanhemmilta perittävää hoidon korvausta).

 

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Perusturvakuntayhtymä Akselin laskutuspuhelin

ma-pe klo 10-14

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 040 820 4506

Toimistosihteeri (maksukattoasiat)

Satu Kouru

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 044 435 7723