Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto sosiaalihuollon tuen tarpeesta arvioimiseksi

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (35 § 1 mom.)

Jos suostumusta ei voida saada, ja henkilö kuuluu edellisessä kappaleessa määriteltyyn ammattihenkilöstöön, on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Myös muu kuin edellisessä tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä vanhuspalvelulain 25 §:ssä säädetään.

Myös yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen, mikäli huoli henkilön tilanteesta herää.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään aina kirjallisesti. Palauta täyttämäsi lomake osoitteeseen: 

Arviointitiimi/Perusturvakuntayhtymä Akseli Keskuskaari 1, 21250 Masku

Tai skannaa salattuna sähköpostina.

Huom! Sähköpostiyhteys ei ole salattu

arviointitiimi(at)soteakseli.fi

Varhan sähköiset ja pdf-lomakkeet löytyvät Varhan nettisivuilta:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…