Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Lastenvalvoja

Isyysasiat, huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset

Perusturvakuntayhtymä Akselin lastenvalvojan tehtäviin kuuluu isyyden selvittämiseen ja isyyden tunnustamisen vastaanottamiseen kuuluvat asiat sekä sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta.

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen

Isyyslain mukaan isyyden tunnustamisen ja yhteishuoltosopimuksen voi tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Isyysasiassa vanhempien on oltava henkilökohtaisesti paikalla samaan aikaan sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa raskaudenaikaisia neuvolapalveluja on annettu. Vanhempien tulee esittää käynnillä henkilötodistus (passi/henkilökortti/ajokortti). Neuvolasta isyysasiain käsittely siirtyy lastenvalvojalle sekä edelleen maistraattiin vahvistusta varten. Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittäminen kuuluu lastenvalvojalle. Tapauksissa, joissa isyyden tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa tai vanhempien halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Lastenvalvojan luona voidaan sopia myös lapsen huollosta, tapaamisista sekä elatuksesta. Vanhempien tulee esittää käynnillä henkilötodistus (passi/henkilökortti/ajokortti). Isyyden vahvistamisen myötä lapsella ja isällä on oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Lapsella on tällöin oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan, oikeus isänsä sukunimeen, oikeus periä vanhempansa sekä oikeus eläke- ja vakuutusetuuksiin. Isyyden vahvistaminen antaa isälle mahdollisuuden lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuuteen sekä tapaamisoikeuteen.

Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista sekä elatusta koskevat sopimukset tehdään vanhempien erilleen muuton yhteydessä tai lopullista avioeroa haettaessa.  Vanhempien asuessa erillään lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen kuuluu kummallekin vanhemmalle.  Vanhemmat voivat lastenvalvojan luona laatia sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. Lastenvalvojan vahvistamat sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia ja vastaavat lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, jää äidille lapsen yksinhuoltajuus, jos vanhemmat eivät tee sopimusta lapsen yhteishuollosta. Mikäli vanhemmat eivät pääse keskenään sopimukseen lasta koskevissa asioissa, voivat vanhemmat viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu.

Elatussopimukset

Elatuslain mukaan vanhemmat ovat vastuussa lapsensa elatuksesta. Erossa asuvan vanhemman elatusvastuu vahvistetaan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yksimielisiä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Elatusavun suuruuteen vaikuttavat useat eri seikat, joita on lähtökohtaisesti arvioitava aina tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti. Oikeusministeriö on laatinut elatusavun määrittämiseen ohjeen, joka on tarkoitettu ohjeeksi vanhempien neuvotellessa lapsensa elatusavun määrästä. Mikäli elatusavun määrä vahvistetaan pienemmäksi kuin Kelan myöntämä elatustuen määrä, voi lapsen kanssa asuva vanhempi hakea Kelalta elatustukea. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2020 lukien 167,01 euroa kuukaudessa lasta kohden. Lisätietoja elatustuesta antaa Kela.

 

Akseli-alueen lastenvalvojapalvelut hoidetaan 1.3.2020 lukien Turun perheoikeudellisessa yksikössä, katso yhteystiedot oheisesta linkistä:

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/perhe…

Ajanvaraukset, ohjaus ja neuvonta:

Ajanvaraukset ma ja pe klo 9-10, ti-ke klo 13-14 puh. 02 2626 996.