Jump to main content
Sosiaalipalvelut, Sote Akseli

Omaishoidon kriteerit (alle 65-vuotiaat)

Omaishoidon tuen määrä on sidoksissa hoidon sitovuuteen, hoitajan antaman avun määrään sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain palkkaindeksin mukaan. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä Omaishoitolain 4 § 1 momentissa edellytetään (omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin) ja hoidon  ja huolenpidon tarve on vähäistä, taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy (Omaishoitolaki 937/2005 5§).

Alle 18-vuotiaan arvioinnissa huomioidaan lapsen ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Hoidettava ei selviä itsenäisesti ikätasoon liittyvistä arkitoimista, vaan vaatii jatkuvasti päivittäisissä toimissaan erityistä hoitoa, apua, ohjausta tai valvontaa (esim. syöminen, pukeminen, peseytyminen, wc-toimet, nukkumaanmeo). Hoidon sitovuuden ja vaativuuden lisäksi kiinnitetään huomiota kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja itsenäiseen liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Akselin yhtymähallitus on vahvistanut omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja maksuluokkakriteerit.

 

Omaishoidon kriteerit ja maksuluokat (alle 65-vuotiaat)