Jump to main content
Ikäihmiset

Omaishoidon tukiluokkakriteerit

Omaishoidon tukiluokkakriteerit 1.1.2019 alkaen

Omaishoidon tuen määrä on sidoksissa hoidon sitovuuteen, hoitajan antaman avun määrään sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain palkkaindeksin mukaan. RAVA- ja MMSE- pisteytystä käytetään viitteellisenä toimintakykyä arvioitaessa. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä Omaishoitolain 4 § 1 momentissa edellytetään (omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin) ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä, taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy (Omaishoitolaki 937/2005 5§).

Tukiluokka 1

Hoitopalkkio 399,91 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat päivittäin hoitoa ja huolenpitoa ja hoitotyö on sitovaa.

- Vaihtoehto päivittäisille kotihoidon palveluille tai palveluasumiselle. - Hoidettavalla on päivittäinen henkilökohtaisen hoidon ja valvonnan tarve. - Hoidettava tarvitsee apua ja ohjausta useamman kerran päivässä päivittäisissä        toiminnoissa, henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimissa ja asioista   huolehtimisessa. - Hoidettava voi olla yksin yli 4 tuntia / yön yli. - Viitteellinen RAVA-indeksi 2,2 , MMSE 16-20

Tukiluokka 2

Hoitopalkkio 591,39 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa ja hoitotyö on sitovaa ja vaativaa.

- Hoito kotona on vaihtoehto laitoshoidolle tai tehostetulle palveluasumiselle - Hoidettavalla on päivittäinen runsas henkilökohtaisen hoidon ja seurannan tarve - Hoidettava tulee toimeen osan aikaa päivästä (1-4 tuntia) yksin, mutta ei voi asua yksin. - Hoidettava tarvitsee sairaudesta tai vammasta johtuvaa hoitoa tai valvontaa myös yöaikaan. - Viitteellinen RAVA-indeksi 2,8 , MMSE alle 16

Tukiluokka 3

Hoitopalkkio 785,89 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa ja hoitotyö on erittäin sitovaa ja vaativaa ympäri vuorokauden.

- Vaihtoehto pysyvälle laitoshoidolle tai tehostetulle palveluasumiselle - Hoidettavalla on ympärivuorokautinen, runsas henkilökohtaisen hoidon ja valvonnan tarve (esim. vuodehoidettava, vaikeasti liikuntaesteinen, dementoitunut tai kehitys-vammainen, jolla on vaikeat käytösoireet ja/tai jatkuva valvonnan tarve) - Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erityisen raskasta ja sitovaa - Hoidettava voi olla yksin enintään 1 tunnin yhtäjaksoisesti - Hoitotyö edellyttää hoitajan jatkuvaa työpanosta ympäri vuorokauden ja on luonteeltaan vaativaa. - Viitteellinen RAVA-indeksi 3,3, MMSE alle 12

Erityistukiluokka

Hoitopalkkio 1486,97 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa ja hoitotyö on sitovaa ja vaativaa ympäri vuorokauden raskaan siirtymävaiheen aikana.

- Tuki myönnetään saattohoitovaiheessa tai hoidettavan toipuessa vakavasta sairaudesta, kun hoitaja jää pois työstä kokopäiväisesti hoitamaan hoidettavaa eikä saa muuta korvausta ansiotulon menetyksestä. - Tuki voidaan edellä mainituissa tilanteissa myöntää, kun hoidon arvioidaan olevan lyhytaikaista ja sitä maksetaan enintään puolen vuoden ajalta. - Hoitajalla ei ole tältä ajalta:     - vähäistä suurempia työtuloja     - oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan     - oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen korvaukseen