Jump to main content
Ikäihmiset

Omaishoidon tukiluokkakriteerit

Omaishoidon tukiluokkakriteerit 1.1.2022 alkaen

Omaishoidon tuen määrä on sidoksissa hoidon sitovuuteen, hoitajan antaman avun määrään sekä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain palkkaindeksin mukaan. RAVA- ja MMSE- pisteytystä käytetään viitteellisenä toimintakykyä arvioitaessa. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä Omaishoitolain 4 § 1 momentissa edellytetään (omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin) ja hoidon ja huolenpidon tarve on vähäistä, taikka siihen on hoitajan esittämä erityinen syy (Omaishoitolaki 937/2005 5§).

 

Tukiluokka 1

Hoitopalkkio 423,61 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat säännöllisesti ja päivittäin apua, hoitoa, ohjausta ja valvontaa useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa (esim. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, avustamista liikkumisessa, pukeutumisessa, ruokailussa ja lääkityksessä).

 • Vaihtoehto päivittäisille kotihoidon palveluille tai palveluasumiselle.
 • Hoidettava tarvitsee apua ja ohjausta useamman kerran päivässä päivittäisissä toiminnoissa, henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä toimissa ja asioista huolehtimisessa.
 • Hoidettava voi olla yksin yli 4 tuntia / yön yli.
 • Viitteellinen RAVA-indeksi 2.2, MMSE 16-20, MAPLe 3

 

Tukiluokka 2

Hoitopalkkio 626,46 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää toisen henkilön apua sekä huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa (henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, avustamista liikkumisessa, pukeutumisessa, ruokailussa ja lääkityksessä).

Hoitotyö on sitovaa ja vaativaa.

 • Hoito kotona on vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle
 • Hoidettava tulee toimeen osan aikaa päivästä (1-4 tuntia) yksin, mutta ei voi asua yksin.
 • Hoidettava tarvitsee sairaudesta tai vammasta johtuvaa hoitoa tai valvontaa myös yöaikaan.
 • Viitteellinen RAVA-indeksi 2.8, MMSE alle 16, MAPLe 4

 

Tukiluokka 3

Hoitopalkkio 832,49 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka ovat yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa ja vaativat toisen henkilön jatkuvaa, ympärivuorokautista läsnäoloa. Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin kuormittavaa ja sitovaa - tarve (esim. vuodehoidettava, vaikeasti liikuntaesteinen, dementoitunut tai  kehitysvammainen,  jolla on vaikeat käytösoireet ja/tai jatkuva valvonnan tarve)

 • Vaihtoehto pysyvälle laitoshoidolle tai tehostetulle palveluasumiselle
 • Hoidettavalla on ympärivuorokautinen, runsas henkilökohtaisen hoidon ja valvonnan tarve (esim. vuodehoidettava, vaikeasti liikuntaesteinen, dementoitunut tai  kehitysvammainen,  jolla on vaikeat käytösoireet ja/tai jatkuva valvonnan tarve)
 • Hoidettava voi olla yksin enintään 1 tunnin yhtäjaksoisesti
 • Hoitaja ei voi olla ansiotyössä kodin ulkopuolella.
 • Viitteellinen RAVA-indeksi 3.3, MMSE alle 12, MAPLe 5

 

Erityistukiluokka

Hoitopalkkio 1575,15 euroa / kk

Tähän tukiluokkaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa ja hoitotyö on sitovaa ja vaativaa ympäri vuorokauden raskaan siirtymävaiheen aikana.

 • Tuki myönnetään saattohoitovaiheessa tai hoidettavan toipuessa vakavasta sairaudesta, kun hoitaja jää pois työstä kokopäiväisesti hoitamaan hoidettavaa eikä saa muuta korvausta ansiotulon menetyksestä.
 • Tuki voidaan edellä mainituissa tilanteissa myöntää, kun hoidon arvioidaan olevan lyhytaikaista ja sitä maksetaan enintään puolen vuoden ajalta.
 • Hoitajalla ei ole tältä ajalta:
  • vähäistä suurempia työtuloja
  • oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan
  • oikeutta vuorotteluvapaalain mukaiseen korvaukseen