Jump to main content
Akseli section image

Muutoksia asiakasmaksuihin heinäkuussa

18.6.2021

Asiakasmaksulain uudistus astuu voimaan 1.7.2021 alkaen. Tämän myötä myös Akselin käytännöt ja hinnastot muuttuvat.

Lakimuutoksen myötä kuntayhtymästä on jo lähestytty asiakkaita, joille on aiemmin tehty palvelu- tai asiakasmaksupäätös. Muuttuvien tulorajojen vuoksi heille lähetetään uudet maksupäätökset.

Yhtymähallitus on hyväksynyt uudet asiakasmaksut 9.6.2021.

Mikä muuttuu?

Terveydenhuolto

- Hoitajien vastaanotot ja vastaavat etäpalvelut ovat maksuttomia 1.7. alkaen eikä niistä peritä maksua.

- Avohoidon mielenterveyspalvelut muuttuvat maksuttomiksi 1.7. alkaen.

- Peruuttamattomien käyntien maksun ikäraja nousee 18 vuoteen (aiemmin 15 vuotta).

Sosiaalipalvelut ja asumispalvelut

- Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävän maksun laskemiseen käytettävä taulukko muuttuu 1.7.2021 alkaen. Yli neljä tuntia / kk palvelua saavan maksuprosentti muuttuu aina, kun palvelun tuntimäärä muuttuu. Hoitoaika määritetään henkilökohtaisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Sama muutos tapahtuu tavallisessa palveluasumisessa sekä lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa. Asiakkaalta voidaan periä lisäksi erilaisia tukipalvelumaksuja.

- Tehostetussa palveluasumisessa maksuperusteet muuttuvat kokonaan. Jatkossa asiakkaalta peritään pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa tulosidonnainen maksu, joka on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee jäädä vähintään 164 €/kk käyttövaraa. Erillisiä tukipalvelumaksuja ei peritä.

- Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakkaalta peritään tulosidonnainen maksu, joka on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee jäädä vähintään 110 €/kk  käyttövaraa.

- Ostopalveluista perittävien maksujen tulee olla samoja kuin kuntayhtymän omista vastaavista toiminnoista perittävät maksut. Lakiuudistuksen myötä palveluntuottaja voi periä ainoastaan vuokran, muuten laskutus tulee kuntayhtymältä.

- Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun laskutus muuttuu. Tuntimaksu 6,20 e/h lasketaan jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 30 minuutin tarkkuudella. Yhden käynnin maksimihinta rajataan 31 euroon.

Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Terveyskeskusten asiakasmaksut

Käyntimaksu lääkärillä 20,60 €
Lääkärin etävastaanotto 20,60 €
Erikoislääkärin konsultaatio ja erityistutkimukset 41,20 €
Silmänpohjakuvaukset 33,00 €
Sarjahoito max. 45 kerralta/kalenterivuosi 11,40 €
Jalkojenhoidon omavastuu 11,40 € per kerta
Vuodeosaston hoitopäivämaksu 48,90€
Hoitopäivämaksu maksukaton (683 €) ylityttyä

22,50 €

Vuodeosaston tarkkailu- tai yöhoitomaksu 22,50€

Aiemmin käytössä ollutta, koko vuoden terveyskeskuskäynnit kattavaa vuosimaksua ei enää ole. Lääkärin vastaanoton käyntimaksut peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä per kalenterivuosi. Näiden jälkeen tapahtuvat käynnit lääkärin vastaanotolla ovat maksuttomia.

Terapiakäyntien (fysio-, puhe- ja toimintaterapia) maksut

Käyntimaksu per henkilö/hoitokerta 11,40 €
Fysioterapeutin etävastaanotto 11,40 €
Ryhmäkuntoutus 11,40 €
Kuntoutuksen ryhmäterapian kausimaksu, alle 10 ryhmäkäyntiä 30,00 €
Kuntoutuksen ryhmäterapian kausimaksu, yli 10 ryhmäkäyntiä 40.00 €

Suun terveydenhuollon käyntimaksut

Suuhygienistin käyntimaksu 10,20 €
Hammaslääkärin käyntimaksu 13,10 €
Erikoishammaslääkärin käyntimaksu 19,20 €
Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,20 €

Suun terveydenhuollon käyntimaksut peritään jokaiselta käyntikerralta.

Suun terveydenhuollon toimenpidemaksut

Hammaskuvaus 8,40 €
Leukojen ja hampaiston panoraamaröntgen 18,90 €
Ehkäisevän hoidon toimenpiteet 8,40 €
Vaativuusluokan 0-2 hoitotoimenpiteet 8,40 €
Vaativuusluokan 3-4 hoitotoimenpiteet 18,90 €
Vaativuusluokan 5-7 hoitotoimenpiteet 37,50 €
Vaativuusluokan 8-10 hoitotoimenpiteet 54,90 €
Yli vaativuusluokka 11:n hoitotoimenpiteet 77,00 €
Proteesin huolto ja korjaus 37,50 €
Proteesin huolto pohjauksella 54,90 €
Akryylinen osa- ja kokoproteesi 183,50 €
Kruunut ja sillat hampaalta 183,50 €
Rankaproteesi 222,70 €

Kotisairaalan asiakasmaksut

Lääkärin kotikäynti 18,90 €
Fysioterapeutin kotikäynti 11,40 €
Muun hoitohenkilön kotikäynti 12,00 €
Enimmäismaksu saman päivän hoitajan ja fysioterapeutin kotikäynneistä 17,60 €
Käyntimaksu kotisairaalassa 10,00 €
   

Lääkärintodistukset

Ajokorttitodistus 61,00 €
B-todistukset Kelan maksamaa eläkettä tai kuntoutustukea varten 50,80 €
Potilaan hoitoon liittymättömät B-todistukset 50,80 €
E-todistukset ja vakuutusyhtiöiden maksamat todistukset 50,80 €
Hammaslääkäritodistus 50,80 €
Todistukset sukellus- ja lentolupia varten 50,80 €
C- ja T-todistukset 50,80 €
Vieraskieliset todistukset 50,80 €
Vapaamuotoiset todistukset 50,80 €

Maksuttomat lääkärintodistukset

Potilaan hoitoon liittyvät B-todistukset (kuntoutus, sairausloma tai erityiskorvattavat lääkkeet)
Todistus kuljetuspalvelua varten
Todistus edunvalvojan määräämistä varten
Sairauslomatodistus
Kuolintodistus
Rokotustodistus
Sotaveteraanien todistukset
Sotaveteraanin puolison B-todistus ja Lotta-kuntoutus

Peruuttamattomien käyntien maksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika 50,80 €
Suun terveydenhuollon vastaanottoaika (18 vuotta täyttäneiltä) 50,80 €
Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (18 vuotta täyttäneiltä) 50,80 €
Peruuttamaton terapiakäynti (fysio-, puhe- ja toimintaterapia) 18 täyttäneiltä

20,00 €

Hoito- ja vanhuspalveluiden maksut

Tilapäinen kotihoito
Kotihoidon maksu per käyntikerta 12 €
Kotisairaanhoito
Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €
Muun henkilön kotikäynti 12,00 €
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun maksut
tuntihinta 6,20 €
maksimihinta per käynti 31,00 €

Asiakasmaksuun voi hakea alennusta tai vapautusta toimittamalla kirjallisen hakemuksen ja selvityksen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualuejohtajalle.

Tukipalvelut

Saunotus
Sauna, kahvi, kuljetus ja ateria 22,50 €
Sauna, kahvi ja kuljetus 16,00 €
Sauna ja kahvi 8,00 €
Saunakäynti ilman avustajaa 5,50 €
Kuljetus saunaan 8,50 €
Pyykki saunan yhteydessä 8,00 €
Ateriapalvelu
Kotiin kuljetettu kylmä ateria 7,00 €
Kotiin kuljetettu kylmä ateria (kevyt) 6,50 €
Turvapalvelu
Turvapuhelinhälytyksen auttamiskäynti (oma toiminta) 30 €
Sosiaalipäivystyksen välittämä nostoapu 75 €
Päivätoiminta
Omaishoidon päivätoimintamaksu 11,40 €
Päivätoiminta aterialla 16,50 €
Päivätoiminta ilman ateriaa 10,00 €
Kuljetus päivätoimintaan 8 €
Kerhomaksu 5 €
Kuljetus kerhoon 8,50 €

Kuvapuhelinpalvelu

Lumo, säännöllisen kotihoidon asiakas sisältyy palveluun
Lumo, tilapäisasiakas 25 € / kk

Tehostettu palveluasuminen

Vuokra sop. muk.
Tilapäinen hoito
Palveluasuminen 27,00 €
Perhehoito 27,00 €
Osavuorokautinen hoito
Palveluasuminen 16,20 €
Perhehoito 16,20 €
Pitkäaikainen laitoshoito
Maksu voi enintään olla 85 % hoidettavan nettokuukausituloista. Vähimmäiskäyttövara on 110 €.
Lyhytaikainen laitoshoito
Laitoshoidon päivämaksu 48,90 €
Maksukaton ylityttyä 22,50 €
Päivä- ja yöhoito
Päivä- ja yöhoito 22,50 €
Omaishoidon vapaan asiakasmaksu
maksu per vrk 11,40 €
Kuljetuspalvelu
Omavastuuosuus linja-autotaksan mukaan.

Sosiaalipalveluiden maksut

Maksuttomat palvelut
Polikliininen päihdehuolto
Lastenvalvoja (perheoikeudelliset palvelut)
Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut (Hermanni, Nousiainen)
Vammaishuolto
Vammaispalvelut
Kehitysvammahuolto palveluntarjoajan ylläpidosta voidaan periä maksu
Asumispalvelu/tukiasunnot vuokra sop. muk.
Tilapäinen asuminen  
yli 16 v. 27 € per vrk
alle 16 v. 11,40 € per vrk
osan vuorokautta 11,40 € per vrk
kuljetuspalvelu omavastuu linja-autotaksan mukaan
ateria Koivikkokujalla 6 €
omaishoidon vapaa 11,40 € per vrk
tukiperhe 11,40 € per vrk
Muiden kuin kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito Tilhelässä sama maksu kuin lapsen kotikunnan koululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa
Lastensuojelu
Sijoitetun lapsen elatusapu voidaan periä hoidon korvaukseksi.
Vanhemmille voidaan vahvistaa erillinen asiakasmaksu, joka on 150 e/kk alle 12-vuotiasta lapsesta ja 250 e/kk 13-17-vuotiaasta lapsesta.
Sijoitetusta lapsesta maksettava lapsilisä voidaan periä hoidon korvaukseksi.
40 % lapsesta perittävistä tuloista ja etuuksista talletetaan lapsen omalle, sosiaalitoimen hallinnoimalle tilille (lukuun ottamatta lapsilisää ja vanhemmilta perittävää hoidon korvausta).