Jump to main content
Akseli section image

Akselin alueen huoltajat voivat jatkossa nähdä yli 10-vuotiaiden lasten tiedot OmaKannassa

20.9.2022

Akselissa tehdään syksyllä 2022 potilastietojärjestelmän päivitys, jonka myötä huoltajat voivat nähdä yli 10-vuotiaiden lastensa merkintöjä Omakannassa.

Aiemmin Omakannassa on ollut 10 vuoden ikäraja, eivätkä huoltajat ole voineet nähdä tätä vanhempien lasten terveys- tai reseptitietoja. Apulaisoikeuskanslerin kritisoitua ikärajaa Omakantaan tehtiin vuonna 2020 teknisiä muutoksia, joiden myötä jokaisen kirjauksen näkymisestä huoltajille päätetään erikseen. Nyt Akselin potilastietojärjestelmä päivitetään versioon, joka tukee tätä ominaisuutta.

Päivityksen jälkeen järjestelmä kysyy erikseen työntekijältä alaikäisen käynnin merkintöjen näyttämisestä huoltajille. Useimmiten kirjaukset voidaan näyttää, joten jatkossa myös yli 10-vuotiaiden kertomukset näkyvät huoltajille. Ennen päivitystä tehdyt merkinnät eivät näy, eikä niitä käydä läpi takautuvasti.

Alaikäinen voi kieltää tietojen näyttämisen. Jos alaikäinen kieltää, ammattilaisen tehtävänä on arvioida alaikäisen ikää, kypsyyttä ja käynnin aihetta. Jos alaikäinen ei ammattilaisen mielestä pysty vielä ottamaan vastuuta omasta hoidostaan, tiedot voidaan silti näyttää huoltajille.

Jos alaikäinen kuitenkin on riittävän kypsä ja haluaa, etteivät huoltajat saa tietää, ammattilainen voi pyynnöstä laittaa käyntitekstiin merkinnän joka estää tietojen näkymisen huoltajille Omakannassa. Tällöin käynti näkyy vain alaikäiselle itselleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Jos kielto on asetettu, terveydenhuollon työntekijät eivät saa kertoa käynnistä huoltajille esimerkiksi puhelimitse tai ilmaista, että sellainen on ollut. Kiellon voi poistaa vain alaikäisen itsensä pyynnöstä. Kieltoa ei voi peruuttaa Omakannan kautta, vaan pyyntö on osoitettava siihen terveyskeskukseen missä käynti on ollut.

Tietojen näyttämisen kielto kohdistuu aina kaikkiin huoltajiin eikä sitä voi rajata vain yhteen henkilöön.

Miten alaikäisten käynnit jatkossa kirjataan?

Syksyn päivityksen jälkeen kaikki alaikäisten käynnit arvioidaan seuraavin vaihtoehdoin:

Tilanne Valinta Seuraus
Ammattilainen arvioi, ettei alaikäinen pysty päättämään itse hoidostaan Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille Käynnin tiedot näytetään huoltajille Omakannassa ja ne voidaan luovuttaa huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa.
Ammattilainen arvioi, että alaikäinen voi päättää hoidostaan itse, mutta alaikäinen sallii tietojen näkymisen huoltajille Päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille Käynnin tiedot näytetään huoltajille Omakannassa ja ne voidaan luovuttaa huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa.
Ammattilainen arvioi, että alaikäinen voi päättää hoidostaan itse ja alaikäinen kieltää tietojen näkymisen huoltajille Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille Käynnin tietoja ei näytetä huoltajille Omakannassa eikä niitä luovuteta huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa.
Ammattilainen on hoitanut potilaan asiaa, mutta ei ole tavannut häntä itse tai ei ole voinut selvittää alaikäisen mielipidettä Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille Käynnin tietoja ei näytetä huoltajille Omakannassa eikä niitä luovuteta huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa. Ammattilaisen on varmistettava alaikäisen päätöskyky ennen kuin tietoja voidaan luovuttaa huoltajille.

Reseptit

Ylläolevat kypsyysarviot merkitään myös kaikkiin alaikäisten resepteihin ja lääkemääräyksiin.

Jos reseptillä ei ole aiemmin otettu kantaa päätöskykyisyyteen, lääkkeen määrääjän tulee kirjata tieto reseptiä uusittaessa. Lääkäri arvioi itse, voiko tilanteessa tehdä kirjauksen aikaisemman potilassuhteen tai potilasasiakirjojen perusteella. Tarvittaessa on oltava yhteydessä alaikäiseen asian selvittämiseksi.

Jos lääkkeen määrääjä valitsee vaihtoehdon Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille tai Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille, se estää reseptin näkymisen huoltajille Omakannassa eikä apteekista anneta huoltajille tietoa siitä.

Apteekeissa ei tehdä korjauksia resepteille kirjattuihin tietoihin tai oteta niihin kantaa.

Käytännön vaikutukset

Päivityksen jälkeen yli 10-vuotiaidenkin käynnit näkyvät huoltajille Omakannassa. Ennen päivitystä tapahtuneet käynnit eivät tule näkymään, koska niitä ei arvioida takautuvasti.

Alaikäiselle on vastaanotolla kerrottava tietojen saatavuudesta ja näkymisestä huoltajille iän mukaisesti. Iän myötä alaikäisen päätöskyky todennäköisesti kasvaa.

Alaikäisten päätöskyky arvioidaan tapauskohtaisesti jokaisella käynnillä. Toistaiseksi laissa ei ole tiettyä ikävuotta, jonka alittavat voitaisiin aina arvioida päätöskyvyttömiksi.

Jos alaikäinen ilmaisee, ettei hän halua käynnin tietojen näkyvän huoltajille, vastaanottaja arvioi pyyntöä. Jos hoidettava asia tai esimerkiksi sen vaatima lääkitys on ammattilaisen mielestä liian vaikea, hän voi harkintansa mukaan päättää että tiedot näkyvät huoltajille vaikka alaikäinen toivoisi muuta.

Jos vastaanotolla arvioidaan että alaikäinen on riittävän kypsä, alaikäisen kielto estää käynnin tietojen näkymisen Omakannassa. Huoltajille ei myöskään tule luovuttaa alaikäisen kieltämää käyntitekstiä esimerkiksi tietopyynnössä. Vain alaikäinen itse voi muuttaa mielensä tietojen näyttämisestä.