Tietosuoja

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR eli General Data Protection Regulation) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös PTKY Akselin toiminnassa käsiteltäessä henkilötietoja. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat.

Tietosuoja-asetuksen myötä kuntayhtymäämme kohdistuu vaikutuksia, joiden myötä kehitämme ja päivitämme henkilötietoihin liittyviä toimintatapoja ja prosessejamme tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

Odotamme monessa asiassa vielä kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia, joten informaatiota päivitetään jatkuvasti. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen

Kuntayhtymällä on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Teille yksityishenkilöinä, rekisteröidylle uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Teillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla voitte ymmärtää ja seurata, miten tietojanne käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Kuntayhtymähallituksemme on määritellyt tietosuojaa ohjaavat periaatteet ja toimintatavat tietosuoja-ja tietoturvapolitiikka ja periaatteet

Informaatiota teistä kerättävistä henkilötiedoista ja oikeuksistanne

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaan ja potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekistereitä/ tietosuojaselosteita.
Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden ja potilaiden yksityisyydensuojaa ja oikeuksia kunnioitetaan. Tietosuojan säilymistä valvotaan säännöllisesti.
Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas- ja potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla.

Perusturvakuntayhtymä Akselin tietosuojavastaavana toimii
Marjut Kaarilahti,
Ruutontie 2-4, 21250 Masku, puh.044-435 7739 klo 12-13, marjut.kaarilahti@soteakseli.fi